Artikelindex

Den förste som försökte bilda tomtägareförening här var The Svedberg men den förde en tynande tillvaro, först vid allmänt sammanträde den 19 april 1945 antogs stadgar för villaägareföreningen, men inte förrän den 19 maj 1955 blev sedan Vreta-Ytternäs Villaägareförening reg. för u.p.a. hos länstyrelsen i Uppsala län.

Med åren kom den gröna vågen vilket medförde att allt fler bosatte sig permanent inom området. Bussförbindelse kom omkring 1935-40 till området. l sept. 1958 upprättades ett förslag till stadgar för vägsamfällighet som registrerades hos länstyrelsen.

1963 utökades trafiken avsevärt då inköpte Uppsala stad Hammarskog och Vreta udde, med den ökade trafiken blev det nödvändigt med en vägförening här i Ytternäs-Vreta. Denna förenings styrelse har sedan dess lagt ned ett verkligt fint arbete och alla möjligheter att få del av offentliga medel har till fullo utnyttjats.

1979 blev det stora bekymmer för de här boende villaägarna. Uppsala kommun tillsatte en utredning för införande av byggnadsplan inom området. Alla kostnader skulle de här boende stå för. Varje fritidshus skulle betala 1/2 million kronor till kommunalt vatten och avlopp. Förslag framlades också att området skulle berikas med 80 tomter till.

Tack vare ett enormt motstånd från Bodarna och Ytternäs-Vreta villaägareför. lyckades det hela avstyras. Inom Vretaområdet får nu ingen tomt avstyckas som understiger 3000 kvm. och vatten och avloppsfrågan skall lösas lokalt för varje fastighet.