Årets stämmor som hölls den 23 maj lockade glädjande många deltagare. Stort tack till alla er som gladde oss med er närvaro.

För Samfällighetsföreningen blev det många och långa diskussioner. Den fråga som väckte mest diskussion var motionen angående Midsommarängen och huruvida den ska anpassas bättre till fotbollsspel. Efter många inlägg antogs motionen vilket bl.a. innebär att Samfällighetsföreningen och Vreta IF ingår ett treårigt avtal om samarbete kring ängen.

Andra beslut som fattades var att styrelsen ska ta fram en kostnadskalkyl för att återställa boulebanan i spelbart skick samt att utreda kostnader och lämplig placering av en båtramp.

Vägföreningens möte tog inte så lång tid, några speciella frågor som föranledde någon längre diskussion förekom inte.

För båda föreningarna gäller att vi är momspliktiga. Detta kom skatteverket fram till förra året och det är en följd av en dom i EU-rätten. Exakt vad detta kommer att betyda för vår ekonomi är svårt att bedöma inte minst då inte ens skatteverket kan upplysa om huruvida kommunala bidrag är momspliktiga. Mest sannolikt kommer effekten att bli liten och jämna ut sig över åren. Styrelsens förslag på utdebitering i de båda föreningarna baseras på det antagandet.

Protokollen från årets välbesökta årsstämmor ligger nu tillgängliga under dokument/protokoll/2023.