En stor del av mötet ägnades åt förberedelser inför årsstämmorna den 23 maj. Kallelser kommer snart att skickas ut. Vi hade en grundlig diskussion av bestämmelserna angående rösträtt och fullmakter och vad som gäller vid omröstning. Den viktigaste regeln att klargöra gäller att om en fastighet samägs av mer än en person måste alla delägare närvara för att fastigheten ska ha rösträtt. Fastigheten har fortfarande ändå bara en röst. Alternativet är att den person som närvarar har fullmakt från samtliga andra delägare. Detta innebär också att om en medlem ska representera en annan fastighet genom fullmakt måste fullmakten vara undertecknad av samtliga delägare i den andra fastigheten för att vara giltig. Detta kommer bl.a. att framgå ur kallelsen men kommer också att klargöras på stämman.

Det konstaterades att fortfarande finns det medlemmar som inte registrerat någon e-mailadress vilket innebär att de kommer få kallelse per post. Detta medför ett ganska betungande merarbete och ökade kostnader.

Alla gemensamma områden har under den senaste månaden inspekterats för att stämma av hur väl skötselplanen efterlevs. Glädjande nog kan konstateras att med få undantag så ser det bra ut. Vi konstaterade att närboende tar ett stort ansvar för att sköta sin närmaste omgivning. Vi beslöt att en ordentlig revision av skötselplanen ska göras vart 5:e år med en första revision 2025.

Vi diskuterade också våra relationer med Uppsala-Vreta Samfällighetsförening där vi önskar att de kunde ta ett visst ekonomiskt ansvar för kostnaderna för skötsel för våra anläggningar som även deras medlemmar använder, t.ex. midsommarängen. Tyvärr så kan de enligt lagen om samfälligheter inte för närvarande ersätta oss på något sätt.