Tid: Tisdagen 21 september 2021 kl. 19:00.
Närvaroregistrering från kl. 18:40

Plats: Församlingshemmet vid Uppsala-Näs kyrka.

Tidsschema:

19:00 – 19:50 Stämma för Vreta-Ytternäs Samfällighetsförening

19:50 – 20:10 Fikapaus kaffe, the o bullar serveras.

20:10 – 21:00 Stämma för Vreta-Ytternäs vägförening

Ytterligare underlag finns att hämta på hemsidan www.vretaytternas.se eller kan tillhandahållas per e-post från adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Medlem i föreningen är ägare till fastighet. Röstberättigad medlem har, oavsett om han/hon äger en eller flera delägarfastigheter, en röst. Rösträtten utövas av medlemmen personligen, dennes ställföreträdare enligt lag eller ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt. Endast medlems make, sambo, myndiga barn eller annan medlem får vara ombud. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem.

Medlemmar som säljer eller på annat sätt överlåter sin fastighet ber vi meddela detta till Samfällighetens styrelse med e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , via hemsidan www.vretaytternas.se eller via post till styrelsen Vreta/Ytternäs att: Urban Qvarnström Vreta Strandväg 3, 755 91 Uppsala.

Varmt välkommen!

Vreta Ytternäs 2021-09-05

Styrelsen

 

Dagordning stämmoförhandling för åren 2019 och 2020 Vreta-Ytternäs Samfällighetsförening 21 september 2021 kl. 19 vid församlingshemmet Uppsala-Näs kyrka.

1. Stämman Öppnas av styrelsens ordförande eller den som styrelsen utsett.

2. Fråga om mötets behöriga utlysning.

3. Fastställande av dagordning.

4. Val av ordförande på stämman.

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.

6. Behandling av styrelsens och revisorernas berättelser för räkenskapsåret.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

8. Beslut om arvoden till styrelseledamöter, revisorer samt valberedning.

9. Val av ordförande till styrelsen.

10. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen.

11. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

12. Val av ledamöter i valberedningen.

13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat, utdebiteringslängd. Styrelsens förslag är 600 kronor per fastighet.

14. Inkommande förfrågan om att få förvärva samfällighetens mark mellan fastighet 4:16 och Vasstigen 5. Den uppskattade ytan är ca 250 m2.

15. Godkännande av tidigare utgiven skötselplan. (finns även på hemsidan)

16. Verksamhetsplan

17. Övriga frågor

Dagordning stämmoförhandling för åren 2019 och 2020 Vreta-Ytternäs Vägförening 21 september 2021 kl. 19:00 vid församlingshemmet Uppsala-Näs kyrka.

1. Stämman öppnas av styrelsens ordförande eller den som styrelsen utsett

2. Fråga om mötets behöriga utlysning

3. Fastställande av dagordning

4. Val av ordförande på stämman

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

6. Behandling av styrelsens och revisorernas berättelser för räkenskapsåret

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

8. Beslut om arvoden till styrelseledamöter, revisorer samt valberedning.

9. Val av ordförande till styrelsen

10. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen

11. Val av revisorer och revisor suppleanter

12. Val av ledamöter i valberedningen

13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat, utdebiteringslängd. Styrelsens förslag är 750 kronor per fastighet

14. Styrelsens information om ny bidragsmodell från kommun gällande underhåll av vägarna

15. Verksamhetsplan

16. Övriga frågor

Du måste logga in för att kunna skriva en kommentar. Är du inte medlem på hemsidan måste du först registrera dig. Det är lätt och tar inte så lång tid. Gör gärna det!