Plats: Teams samt Församlingshemmet Uppsala-Näs.

Föreningens medlemmar inbjuds att deltaga via teams: Klicka här för att delta i mötet.

Styrelsen kommer att samlas på församlingshemmet om detta är i linje med rådande riktlinjer eller även de deltaga på distans.
Datum: 8 april 2021. Tid: 19:00

Dagordning:

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande för stämman.
 3. Val av sekreterare för stämman.
 4. Val av två justeringspersoner.
 5. Godkännande av röstlängd
 6. Fastställande av dagordning
 7. Fråga om kallelse skett i enlighet med stadgarna
 8. Styrelsens och revisorernas berättelse.
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.
  Inga motioner har inkommit till styrelsen.
 11. Ersättning till styrelsen och revisorerna.
 12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
 13. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.
 14. Val av revisorer och suppleanter.
 15. Val av valberedning.
 16. Övriga frågor.
 17. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.
 18. Mötets avslutande.

Du måste logga in för att kunna skriva en kommentar. Är du inte medlem på hemsidan måste du först registrera dig. Det är lätt och tar inte så lång tid. Gör gärna det!